2 – آیا پس از گذراندن دوره آموزش خیاطی ، امکان ورود به بازار کار را دارم ؟

دوره های آموزشی خیاطی متناسب با هدف بازار کار است. یعنی دوره ها برای بازار کار تدوین شده است و در این دوره ها همچنین نحوه جذب در بازار کار آموزش داده خواهد شد.
گاهی پیش می آید، بسته به درخواست هنرجو و مهارتی که دارد، مراکز مختلفی که به صورت کتبی از ما درخواست کرده اند، هنرجو را معرفی کرده ایم.