1 – آیا همه دوره های آموزشی مدرک دارد؟

بله با گذراندن کلیه دوره های آموزش خیاطی سحر مدرک معتبر فنی و حرفه ای دریافت خواهید کرد. این مدرک دارای کد بین المللی نیز می باشد.