4 – آیا امکان اقساط برای پرداخت دوره های آموزش خیاطی وجود دارد ؟

آموزش هزینه نیست، بلکه یک نوع سرمایه گذاری برای کسب و کار آینده شماست. بله، ما امکان پرداخت چند مرحله ای را برای هنرجویان عزیز فراهم کرده ایم.